donderdag 27 juli 2017

Vergeten Harlinger Historie:
de NOORDOOSTER-DWINGER

Een dwinger was een versterkte plek van de vestingwallen. Hierop werden kanonnen geplaatst, waarmee de passerende schepen in bedwang konden worden gehouden. De Noordooster-dwinger lag op de hoek van de Oude Ringmuur en de Grachtswal.

woensdag 26 juli 2017


LIJSTJE project-activiteiten NieuwZuid (27-7)
        1. ZANDZAKKEN VOOR DE DEUR
         massaal vervaardigen van zandzakken, leuke kleur en opdruk. Verspreiden in de wijken tijdens een info-manifestatie over klimaatverandering.
         Verdien model: eigen bijdrage en/of betalen voor meer zakken.(IN DE KOELKAST)
         1. POEZIE BOVEN WATER
          Gedichten onder bruggen, die voor de wachtenden enige verstrooiing bieden. Vestdijk zou ik zeggen, maar misschien zijn er hedendaagse Harlinger dichters (m/v) of organiseren we een competitie. Het moet wel over de stad gaan, lijkt me. KOPPELEN AAN AMMEROETOE- PROCES (MEI 2018)
         2. PROJECT “HARLINGER BOVENLICHTEN” . Proeftuin gevonden; bewoners akkoord. Besloten wordt op zoek te gaan naar oude bovenlichten en gevelornamenten om ervaring en scholing mogelijk te maken. Coördinatie: SiTU Harns
 1. Arboretum met daarin de Keltische bomenhoroscoop. Elke Harlinger en bezoeker een eigen boom. VERDER ONDERZOEK NODIG.

eventueel
  1. Krant voorlezen en bespreken op zondagochtend. (UITWERKEN)
  2. Historische placemats voor Harlinger Horeca
  3. De Alfabet-steeg, beschilderd op basis van het “Harlinger Dierenalfabet”
  4. Mini- voetbaltoernooi voor meisjes ( aan de Liemendijk, ligt een prima voetbalveldje met speeltuin)

dinsdag 25 juli 2017


LIJSTJE project-activiteiten NieuwZuid

        1. Zandzakken voor de deur
         massaal vervaardigen van zandzakken, leuke kleur en opdruk. Verspreiden in de wijken tijdens een info-manifestatie over klimaatverandering.
         Verdien model: eigen bijdrage en/of betalen voor meer zakken.

         1. Poëzie boven water
          Gedichten onder bruggen, die voor de wachtenden enige verstrooiing bieden. Vestdijk zou ik zeggen, maar misschien zijn er hedendaagse Harlinger dichters (m/v) of organiseren we een competitie.

 1. Arboretum met de Keltische bomenhoroscoop. Elke Harlinger en bezoeker een eigen boom.

eventueel
  1. Krant voorlezen en bespreken op zondagochtend.
  2. Historische placemats voor Harlinger Horeca
  3. De Alfabet-steeg
  4. Mini- voetbaltoernooi voor meisjes (Liemendijk)
HEB ALTIJD
OPRECHTE BELANGESTELLING

DIT IS DE ENIGE WEG
NAAR GROEI

SiTU

vrijdag 21 juli 2017

Dierenambulance
Schriftelijke vragen aan Burgemeester en Wethouders conform art. 41, eerste lid van het reglement van orde van de gemeenteraad van Leeuwarden.
Geacht College,
Vanuit het oogpunt van dierenwelzijn is het zorgelijk te noemen dat het waardevolle werk van de dierenambulance nu stil ligt.
1. Verenigd Links is van mening dat er een extern onderzoek gedaan zou moeten worden om helderheid te brengen in de gang van zaken. Met name de besteding van subsidiegelden. Is het College ook deze mening toegedaan?
2. Welke oplossing ziet het College op korte termijn om het werk dat de dierenambulance doet voort te zetten?
3. Is het College het eens met Verenigd Links dat een situatie waarin een voorzitter ook enig toezichthouder is geen verantwoord bestuursmodel is?
4. Klopt het dat de voorzitter/toezichthouder financiële claims bij de stichting heeft neergelegd en mogelijk belang heeft bij de verkoop van het pand van waaruit de dierenambulance opereert? En bij een eventuele fusie.
5. Gezien de ernst van de situatie hoopt Verenigd Links op spoedige beantwoording van deze vragen.


Jan van Olffen   fractie
Verenigd Links  

donderdag 20 juli 2017

THE TRUTH ABOUT WATER EXPOSED


GOED IDEE

In Nederlandse moskeeën zouden gratis taallessen gegeven moeten worden, vindt Achmed Baâdoud, stadsdeelvoorzitter van Amsterdam Nieuw-West. Volgens hem is er in moskeeën veel ruimte beschikbaar en staan er tafels en stoelen. (Bron: Ikon)

vrijdag 7 juli 2017

GESCHIEDENIS VAN HARLINGEN (regio)
Us Mem
Bronzen beeld (1954) van de Nederlandse beeldhouwer Gerhardus Jan Adema (1898-1981). Het staat sinds 1990 aan de Harlingersingel in Leeuwarden. In de volksmond kreeg het standbeeld de naam Us Mem, ter vergelijking met het standbeeld van stadhouder Willem Lodewijk, dat men Us Heit noemde.
Toen onze buurlanden in de jaren zestig van de vorige eeuw Holsteindieren vanuit Amerika gingen importeren, kwam de export van het Fries- Hollandse vee in groot gevaar. Was het Amerikaanse melkvee misschien beter? De productie in de VS per koe was hoger dan in Nederland. Daarom werden in de jaren zeventig Fries-Hollandse koeien geïnsemineerd met sperma van (zwartbonte) Amerikaanse Holsteinstieren. Het uiterlijk van de koeien veranderde. De kruishoogte ging van 130 naar 145 cm (2009) en de melkproductie steeg van 4500 kg in 1970 naar 7400 kg in 1990!De meeste Nederlandse koeien heten nu Holstein-Frisians. Holsteiners overigens van oorsprong Hollandse koeien. Een klein deel van de Friese boeren handhaafden hun oorspronkelijke Fries-Hollandse veestapel. Zij richtten in 1983 een eigen stamboek op: FHRS, dat in 1993 officiëel werd erkend. Het aantal FH-koeien is niet groot (7000 koeien). De gemiddelde melkproductie is 6700 kilo melk (Holstein-Frisians 9270 kg melk, met iets lagere waarden. De voorstanders van de oorspronkelijke Friese koeien geven aan dat de dieren veel minder krachtvoer nodig hebben en dat ze gezonder zijn. In het jaar 2000 zijn er 4 miljoen runderen, waarvan 1,5 miljoen melkkoeien. Door de ziekte blauwtong viel in 2008 de export stil. Met name door een toenemende vraag uit Engeland trekt de export in 2009 weer aan. (Wikipedia Frisia Nr.17)
Us Mem (Fries voor onze moeder) is een bronzen beeld van de Nederlandse beeldhouwer Gerhardus Jan Adema (1898-1981). Het staat aan de Harlingersingel in Leeuwarden.

woensdag 5 juli 2017

ARCHEOLOGIE-PROJECTEN VOOR DE HARLINGER JEUGD


Plekken in de gemeente, die m.i. interessant zijn voor onderzoek dmv. grondradar en luchtfotografie


1. 't Griend; nu een vogelreservaat en alleen tijdelijk bewoond, tot de overstromingen in de 13e eeuw een bloeiend eiland inclusief woningen, stallen, schuren, een kerk en waarschijnlijk een klooster. In 1 nacht verzwolgen, de bewoners naar Harlingen gevlucht. Het huidige eiland is, dacht ik, eigendom van de gemeente. In een ver verleden verhuurde de stad het Griend, om er koeien te wijden en konijnen te fokken.
2. De berg van Almenum, vermoede gangen, een crypte en onderaardse ruimten
3. Wynaldum; belangrijke plaats ten tijde van Friese koningen. Aanwezigheid in die tijd van een goudssmid in die periode aangetoond. Vondst van een unieke fibula (mantelspeld)
4. Het parkeerterrein van Albert Heyn bedekt de restanten (o.a. de kerkers) van het 2e Blockhuys (dwangburcht) uit de late Middeleeuwen.
5. Terrein Ludinga, plaats van een voormalig klooster en terp