maandag 26 februari 2018

het Harlinger Dierenalfabet
 
Zij spelen een spel,
vaak hoog in de bomen.
Ze hangen aan hun staart
om aan eten te komen.
Vlak voor het donker wordt,
maakt iedereen snel
zijn be in een hoge boom.
Zo slim zijn ze wel.Afbeeldingsresultaat voor spelende apen
 
 
Ze denken vaak aan bananen,
ook in hun slaap.
Je hebt grote en kleine.
Dit dier heet een AAP!

woensdag 21 februari 2018

Something to THINK about

de Europese Unie


Afbeeldingsresultaat voor europa kaart

Aan EU betalend

p.p. per jaar in euro

------------------------------------------------------------

Zweden 186

Nederland 167

Duitsland 167

Denemarken 133

België 127

Oostenrijk 120

Ver. Koninkrijk 117

Frankrijk 111

Finland 107

Italië 57

Luxemburg 5

---------------------------------------------------------------

Van EU ontvangen

p.p. Per jaar in euroHongarije 470

Griekenland 441

Tsjechië 277

Slowakije 374

Litouwen 369

Letland 346

Estland 303

Bulgarije 280

Polen 365

Roemenië 263

Malta 256

Slovenië 251

Portugal 189

Kroatië 72

Spanje 52

Cyprus 43

dinsdag 20 februari 2018


LECTORI SALUTEM!Gelukkig is het 100% FSC-hout, maar is er bij de aanbesteding van de renovatie van nieuwe stutting van het Franekereind ook gekeken naar alternatieven voor tropisch hardhout?

Als ik de houten palen tel, zijn er heel wat bomen gesneuveld. FSC-hout of niet, er blijft voor de lokale bevolking een onleefbare vlakte achter.

Beton of ijzer had misschien ook gekund.
sign now

We didn't expect this: new satellite photos obtained by Avaaz show unprecedented destruction in the Colombian Amazon! Colombian Avaazers are about to demand an official investigation into this secret attack on the Amazon. If we back them with a million person call, we'll make it a massive media story in Colombia, impossible for politicians to ignore -- add your name:
sign now

ORANJE, BLANJE, BLEU

foto van Sebastiaan Margo Posthuma.HET DNA VAN HARLINGENHarlingen werd gesticht door Vikingen. Ingehuurd om dit gedeelte van Friesland te verdedigen tegen hun “broeders” uit het Noorden. Ze vestigden zich op een eiland, dat lag tegenover de Grote Bredeplaats, in de Middeleeuwen 'het Blockhuys”, een dwangburcht.

De Friezen, die hen betaalden waren zelf ook “rampvluchtelingen”, toen de Noordzee langzaam onder water kwam te staan en doorbrak naar het Zuiden, het huidige “Kanaal”, moesten ze hun geboortegrond Doggerbank verlaten.

In de 13e en 14e eeuw werd Friesland getroffen door overstromingen, waaronder 2 St.Elisabeth-vloeden. Tijdens deze laatste kwamen, bewoonde gedeelten van de eilanden en de Waddenzee onder water te staan. Harlingen kreeg een directe toegang tot de Zuiderzee.

De bewoners van Oost-Vlieland en het eiland Griend Grijn, nu een vogelreservaat, vluchtten naar en werden opgevangen in Harlingen. Velen vestigden zich hier definitief.

De tweede grote instroom van vluchtelingen waren Doopsgezinden uit Antwerpen. Na de val van de stad, waarbij Caspar di Robles, de Harlingers welbekend, sneuvelde, vertrokken de Protestanten naar het Noorden en kwamen uiteindelijk in Amsterdam, maar ook in Harlingen terecht. De Doopsgezinden krijgen, door hun opleiding en vakmanschap, veel invloed en bouwen uiteindelijk een imposante vermaning aan de Zoutsloot (helaas gesloopt).

Als derde wil ik noemen de komst van de

Admiraliteit. Harlingen werd een marinehaven en kocht Almenum. Hierdoor werd het mogelijk de gehele stad te ommuren. De pakhuizen aan de Noorderhaven tonen nog een glimp van de handelscontacten.

De Admiraliteit zorgde ervoor dat Harlingen internationaler werd. Admiraals (Tjerk Hiddesz de Vries, geen Harlinger.) woonden aan de Lanen en magistraten uit Groningen en Drente bezochten Harlingen. De Admiraliteit haalde zijn matrozen en zeesoldaten uit Holland. Deze stichtten regelmatig een gezin en bleven. Ook de handarbeiders, nodig voor de aanleg van de Afsluitdijk werden tot in België geworven. Duitse boerenknechten werkten zomers in Friesland. Allemaal “vluchtelingen”, de huidige groep Syriers en Somaliers ook, zorgen ervoor dat Harlingen afwijkt van de rest van Friesland, inclusief Franeker.

Harlingen is diverser, gevormd door de instroom van buitenstaanders. Het is kosmopolitischer en bewuster. Het Harlings wijkt sterk af van het Fries en leunt op het Engels. (Nou!)

Elk voordeel heeft zijn nadeel, zei Johan Cruijff al. En dit geldt zeker ook voor Harns. Als vestingstad had Harlingen geen uitbreidingsmogelijkheden. Binnen de vestingmuren werd elke vierkante meter gebruikt voor bebouwing; vooral voor de nieuwkomers, de gelukzoekers en toekomstige armen. Harlingen was het dichtst bevolkt van alle Nederlandse steden en werd regelmatig door epidemieën getroffen (tbc, door een Engelse matroos aan land gebracht).

Overbevolking en armoede tot de stad kon uitbreiden.

maandag 19 februari 2018


WAAR KOMEN DE FRIEZEN VANDAAN?

Recent DNA-onderzoek toont aan dat Oostelijke Engelsen en Friezen veel overeenkomsten in genetisch opzicht vertonen. Zo zeer, dat je kunt stellen, dat er sprake is geweest van gemeenschappelijke voorvaderen.

Dat geldt ook voor de taal. Nu nog kent het Friezen woorden, die letterlijk uit het Engels stammen. Oud-Engels en Oud-Fries lijken soms identiek. Ook dit duidt op een gemeenschappelijke oorsprong.

Hoe is dit mogelijk?

Een verklaring zou kunnen zijn dat Engelsen en Friezen afstammen van bewoners van de Noordzee. Die was, na de IJstijd drooggevallen. Zeker de huidige Doggersbank. een hoogvlakte omgeven door landbouw-gebieden en weiden. Het klimaat was aangenaam en de grote rivieren stroomden ter hoogte van Denemarken in de Atlantische Oceaan.

De Noord-zee bewoners kenden hoogstwaarschijnlijk een gemeenschappelijke taal, overleveringen en tradities. Sommigen geloven, dat de Noordzee de locatie van Atlantis, met als centrum de Doggersbank.

Atlantis werd door water vernietigd. Een enorme vloedgolf verzwolg de stad met haar imposante haven en deze machtige stad werd door de golven verzwolgen.

Iets dergelijks is er in de Noordzee ook gebeurd. De zeespiegel steeg, waardoor de toenmalige bewoners werden verdreven. Met als klap op de vuurpijl een tsunami, veroorzaakt door een aardverschuiving ter hoogte van Noorwegen. Voor de definitieve ramp zijn de Noordzee-bewoners weggetrokken naar hogere gronden. Die vonden ze in Denemarken, Noord Nederland en Engeland.

Conclusie: De Friezen komen oorspronkelijk uit het Noorden. Een gestage stroom, met tot slot de vluchtelingen van de Doggersbank. In deze laatste exodus zou een prins als leider een rol kunnen hebben gespeeld. Laten we hem Friso, noemen. De eenheid was verbroken en Denen, Engelsen en Friezen trokken hun eigen plan, dat voor de Friezen resulteerde in de 7 Friese Zeelanden, die reikten van de Noord-Duitse kust tot het Zwin in België.
THE DONALD TRUMP NEWS
 
Met deze vaardigheden sta je steviger in het leven
We worden allemaal regelmatig geconfronteerd met personen of situaties die ons een machteloos gevoel geven. Toch kan je enkele zaken in eigen handen nemen.
Lees meer

zondag 18 februari 2018

SiTU-memo 8: Over onze toekomst (2)

Wie van de geschiedenis niets leert, is gedwongen om die te herhalen. We bevinden ons op een ramkoers. Niet met een vijand, maar met de werkelijkheid. De mondiale economie en de huidige productiemethoden zijn gedoemd om te verdwijnen. Het is aan de lokale bevolking en aan het bestuur van de gemeente om dit proces in goede banen te leiden en de kwetsbaren te beschermen en te steunen. Het bestaande beleid moet drastisch worden omgegooid. De gemeente is verantwoordelijk voor kwalitatief goede voorzieningen. Deze mogen niet aan de vrije markt worden overgelaten. Daarnaast heeft de gemeente een taak in de opvang van werklozen, bemiddeling voor werkzoekenden en jongeren, het opkrikken van maatschappelijke achterstanden etc. Om kwaliteit van leven, opleiding, werk en zorg te handhaven, zal de gemeente moeten investeren, moeten innoveren en het voortouw moeten nemen. Door bijvoorbeeld historische panden, binnensteden en stegen te vergroenen en te verfraaien hebben tientallen schilders, bouwvakkers en andere vaklui voor de rest van hun leven goed werk en het biedt prima opleidingstrajecten voor jongeren. Ook buiten de schooluren! Isolatie van woningen, alternatieve energiebronnen, kindveiligheid, leefbaarheid, zorg, water- en energiebesparing behoeven energie en stuwkracht, Opnieuw dit levert hoogwaardig werk op en biedt scholingsmogelijkheden. De groenvoorzieningen en stadsparken handmatiger onderhouden, uitbreiden (stadsmoestuinen) en gevarieerder maken, leidt tot gevarieerde en diverse werkzaamheden, het biedt allerlei educatieve mogelijkheden en het leidt tegelijkertijd tot een opleving van de stad en de bevolking raakt betrokken.

Kleinschaligheid en gebruik maken van het bestaande is de norm voor de toekomst. Maar beleidsmakers zijn hier blind voor. In een havenstad als Harlingen loopt de jeugd lallend en uitdagend over straat, in plaats van het zeegat uit te varen. Onder begeleiding natuurlijk.

DE VRAAG BLIJFT: WAAROM ZOUDEN WE? WE HEBBEN BLIJKBAAR WEL WAT BETERS TE DOEN.Uit: Aanwijzingen voor mijn leerling, Jian, tcm. SiTU

maandag 12 februari 2018


VERENIGD LINKS: MILIEUMEMO: 4ONZE TOEKOMST WORDT BEPAALD DOOR DE WIJZE WAAROP WE MET ONZE GRONDSTOFFEN OMGAAN. PAPIER IS ZO'N GRONDSTOF, PLASTIC IS DAT EVENEENS.

DE POST DIE IK ONTVANG, KENMERKT ZICH, LOS VAN DE INHOUD, DOOR 2 ZAKEN. DE POST IS VEELAL IN PLASTIC VERPAKT EN BRIEFPAPIER WORDT SLECHTS AAN 1 ZIJDE GEBRUIKT.

OPROEP

ONTVANGT U POST IN PLASTIC, STUUR DAN EEN MAILTJE NAAR DE VERZENDER MET DE VRAAG, OF HET OOK ANDERS KAN. DIT NATUURLIJKE OP VRIENDELIJKE TOON. WIJS OP DE PR-WAARDE VAN HET GROENE VERZENDEN.

ONTVANGT U POST MET OVERBODIG PAPIERGEBRUIK, MELDT DIT DAN. WIJS HIERBIJ VOORAL OP DE BESPARINGEN.

VERWACHT GEEN REACTIE, MAAR HOUD VOL. HET IS VOOR EEN GOEDE ZAAK. HIERONDER EEN REACTIE, ALS VOORBEELD, DIE IK OP DE KLANTENSITE VAN AGIS-ZORGVERZEKERINGEN HEB GEZET.Heden ontving ik het door U toegezonden overzicht betreffende het eigen risico. Ik wil U wijzen op het nodeloos gebruik van papier. Dubbelzijdig gebruik is goedkoop, duurzaam en milieubewust. Hier zijn simpel besparingen te realiseren.

Ik zou U willen vragen te willen onderzoeken of overzichten van gezinsleden kunnen worden samengevoegd. Zie boven. Mijn vrouw en ik ontvingen voor een simpele mededeling, 4 a4tjes en twee enveloppen. Dat had ook voor de helft minder gekund.EEN TOEKOMST BOUWEN WE SAMEN. LAAT JE BEWUSTZIJN SPREKEN.

FOLLOWING TNE MONKEY- PATH: THE CONTEXTNEVER GIVE UP

NO MATTER WHAT IS GOING ON
NEVER GIVE UP
DEVELOP YOUR HEART
To much energy in your country
is spent developing the mind
instead of the heart
Develop your heart
Be compassionate
Work for peace

and I say again
Never give up
No matter what is happening
No matter what is going on around you
Never give up

The Dalai Lama
Gisteren in het nieuws.
In een der grote steden is onderzoek gedaan naar de overlast, die voort komt uit het voeren van de “eendjes”.
Het blijkt dat het brood in het water de kwaliteit ervan vermindert en de, ongewenste, algengroei bevordert.
Oplossing: het voeren van de eendjes wordt verboden. Een speciaal-ontwikkelde app maakt het mogelijk om overtreders te melden.

Zelf heb ik goede herinneringen aan het voeren van de eendjes, de zwanen en ganzen. Na huisdieren de eerste kennismaking met levende natuur. Bij elk kind laat deze ontmoeting een onuitwisbare indruk achter.

Beheersmaatregelen, die tegenwoordig worden genomen, lijden tot verschraling, vervlakking en vertroostelozing van onze wereld.
We zouden juist het eendjes-voeren moeten stimuleren en kinderen daarvoor belonen, bijvoorbeeld met een speldje voor het verlevendigen van de leefomgeving.
Het algenprobleem? Vissen uitzetten want die vinden brood en algen heerlijk. Zelf gezien, als kind, op een schoolreisje naar de Hoge Veluwe.

zaterdag 10 februari 2018


Almenum en Harlingen Een ronde en een vierkante stad
2Harlingen ontstond veel later.dan Almenum in de 9e eeuw.
Bijzonder aan Harlingen is de ontmoeting van zout en zoet, zee en rivier. Om deze antipoden te beheersen, konden sluizen (sassen) niet worden gemist. Deze techniek is mondiaal terug te vinden, maar werd vooral in de 7 Frieslanden ontwikkeld....

In mijn visie was de Grote Breedeplaats een “natuurlijke” haven, met een sas ter hoogte van het Hiddesz-monument. Er tegenover lag een redelijk stabiel, eiland. Hier vestigden zich enkele handelaren. Later werd “'t Eylant” bewoond door Noormannen (9e eeuw, en waarschijnlijk, ter verdediging, ingehuurd door de St.Michaelkerk) en verder uitgebouwd tot “'t Blokhuys”; een vredesburcht die de, uitgegroeide stad, in bedwang moest houden.
Harlingen is een vierkante stad. De stad is zorgvuldig en consequent in vierkanten verdeeld. Kaarsrechte stadswegen en stegen doorklieven de bebouwing. Vierkante steden zijn vestingen en symboliseren economisch kracht en gewin. Rechtlijnigheid en controle.
De naam Harlingen stamt waarschijnlijk van de naam van de aanvoerder van de Noormannen, Harald en van de Germaanse toevoeging “Linggi”, wat zoveel betekend als “behorend tot”: Harald linggi; Harlingen, een rechtlijnige gemeente.

Meer weergeven

vrijdag 9 februari 2018


Something to THINK about

CARSPercentage van de huishoudens

met autoItalie 89

USA 88

Duitsland 85

Frankrijk 83

Zuid-Korea 83

Malysie 82

Japan 81

Libanon 81

Spanje 79

Griekenland 76

Engeland 74

Polen 64

Rusland 55

Percentage huishoudens

met een motorfietsDuitsland 80

Japan 78

Thailand 74

Polen 70

Chili 67

Vietnam 67

China 65

Indonesia 65

Italie 63

Zuid-Korea 63

India 62

Frankrijk 59

Argentinie 56

Verkapte bomenhaat

Voordat wij in Harlingen kwamen wonen, logeerden we in het oude “Plan Zuid”. Mijn vrouw en ik vonden deze wijk uitermate GROEN. De eerste keer, dat we met de auto in Harlingen arriveerden, reden we over de “Kimswerderweg” de oude stad in. Een weg omzoomt door prachtige, oude berkenbomen.

De bomen langs de Kimswerderweg zijn gekapt. Wat resteert is een kille transportbaan, met armzalig groen.
De bomen in Plan Zuid zijn of worden gekapt, zodat een koude, kille nieuwbouwwijk overblijft.

In de acht jaar, dat wij hier in Harlingen wonen, zijn er alleen maar bomen gekapt. Het gaat om HONDERDEN bomen, zonder dat er herplant van enige betekenis heeft plaatsgevonden.

Het ooit zo groene Harlingen (bekijk de oude ansichtkaarten en het verschil zal U opvallen), verwordt tot een kale stenen vlakte, waar zwerfvuil en afval zijn weg vindt.

Ook op dit moment worden er bomen gekapt en is de volgende snoeironde gepland. De aanleg van de N31 kost tientallen bomen de kop. Ze zijn al gemerkt. Groenverzorging met motorzagen.

VROUWENHANDEN

We zijn allemaal gebaard door een vrouw. We zijn allemaal 9 maanden gedragen, gevoed en beschermd door een vrouw en toen we, met pijn en moeite, ter wereld kwamen, werden we door vrouwenhanden gedragen, gekoesterd en verzorgd. We werden op hun handen naar volwassenheid gedragen. Elke vierkante centimeter van ons lijf is door hen aangeraakt en lief gehad.

Elk dogma, dat leidt tot de conclusie, dat een man, niet een vrouwenhand mag schudden, is een perversie en een dwanggedachte. Het aanraken van een vrouwenhand is zeker voor een man, geen bron van bezoedeling, maar een eer.

maandag 5 februari 2018

SiTU MEMO

WIST U DIT?Als ergens in Nederland gevaarlijke stoffen zijn vrijgekomen of ons land met nucleaire wapens wordt aangevallen,

staat een speciale eenheid van het ministerie van Defensie paraat.

zondag 4 februari 2018


NORMAAL

Verhongerende kinderen in Jemen, Afrika en Bangla-Desh; een doorgaande oorlog in het Midden-Oosten. 64 miljoen vluchtelingen, waarvan duizenden dobberend op de Middellandse Zee. Permanente oorlogs- en terreurdreiging. Stijgende militaire uitgaven en een verhardend vreemdelingenbeleid. Liquidatiegolf en computerhacken.

Het is zo maar een opsomming, het beschrijft mondiale en regionale stand van zaken die we met zijn allen
NORMAAL zijn gaan vinden.

Dit is niet normaal,
maar PSYCHOTISCH.

Net zoals cartoons dat zijn op tv-kanalen voor kinderen.

Blijft de vraag of we door willen gaan met zo'n wereld
door NORMAAL te blijven doen.


The Mahdi is the AntiChrist - Pastor John MacArthur


zaterdag 3 februari 2018

kursus DE GESCHIEDENIS VAN HARLINGEN

Sjoukje, ik heb je de laatste tijd een aantal documenten toegestuurd, die ik onderdeel wil laten zijn van bovengenoemde cursus.
Doelgroep: deelnemers aan taalprogramma
Inhoud: 6 klassikale bijeenkomsten Materiaal cursusmap
excursie: binnenstad, Hannemahuis, Ned. Hervormde Kerk, Michaelkerk 
Doel: Persoonlijke Map als start van een vervolgtraject, PR-suggesties deelnemers


Volgens afspraak. Een afspraak wacht ik af.


Groet, Jan van den Hoff

vrijdag 2 februari 2018

KNOW YOUR HISTORY

DE SLOOP VAN DE VOORMALIGE MICHAELKERK OP ALMENUM
De Nederlands Hervormde Kerk werd na de zelfstandigheidsverklaring van de 7 Provinciën de staatsgodsdienst. Het Katholicisme werd verboden en al haar bezittingen, waaronder kloosters en kerken vervielen aan de staat. Het gevolg was, dat vrijwel alle kloosters werden geplunderd en vernietigd; de monniken raakten verstrooid en eeuwenoude kennis raakte in de vergetelheid. Religieuze kunst werd soms kapotgeslagen en verbrand. Muurschilderen overgekalkt.
De Harlinger Hervormden namen bezit van de eeuwenoude Michaelkerk en noemden hem “de Grote Kerk”. Katholieken werden gedwongen ondergronds te gaan en maakte gebruik van, getolereerde” schuilkerken. Pas aan het einde van de 19e eeuw kregen de katholieken toestemming om een kerk te bouwen. Dit werd de huidige Michaelkerk, aan de Zuiderhaven.
De houten kerk op Almenum was een eenvoudige, houten koorkerk met een geschatte diepte van 30 tot 40 meter. De kerk brandde een aantal malen af, waarop men besloot om een stenen kerk met een toren te bouwen Een geweldige onderneming. De tufstenen moesten uit Duitsland worden ingevoerd, de architecten en vaklieden, moesten worden ingehuurd.
Dit moet zich aan het eind van de 13e of begin 14 eeuw hebben plaatsgevonden. Het gaf deze plek ook een monumentaal karakter. In de volksmond sprak men over “de Dom van Almenum”. Misplaatst, omdat erin Harlingen nooit een aartsbisschop gezeteld was.
De protestanten deden nog meer. Het grote en belangrijke klooster Ludinga-kerk werd met de grond gelijk gemaakt, de gracht gedempt, de manuscripten en bezittingen raakten verstrooid en de terp, waarop het klooster stond werd uiteindelijk in zijn geheel afgegraven en als rijke landbouwgrond verkocht.
In 1771 was de “Grote Kerk” zo bouwvallig geworden dat het gemeentebestuur besloot dat er geen diensten gehouden mochten worden. Men besloot een nieuwe kerk. De grote tufstenen toren bleef staan.
In de zomermaanden van 1771 werd met de sloop begonnen. 500 stenen werden verkocht, terwijl met het andere puin de dijk bij het Midlumer Piepke werd opgehoogd. De stadsbouwmeesters Eelke Jelles en Willem Douwes kregen opdracht een nieuwe kerk in de vorm van het Griekse kruis te ontwerpen. Ook de bekende stucadoor-architect Jacob Otten Husly werd bij de plannen betrokken.
Doordat de nieuwe kerk vanwege zijn kruisvorm afweek van de plattegrond van afgebroken koorkerk. moest er overeenstemming met de eigenaren van de graven, binnen en buiten de kerk, worden bereikt.
Op 25 mei 1772 kon de eerste steen worden gelegd door Jonkheer van Plettenburg, vertegenwoordiger van de prins. De zilveren troffel die hij hierbij gebruikte, moet nog in het Hannemahuis te vinden zijn.
Hoewel het interieur nog in de grondverf stond en het orgel nog niet was aangebracht, werd de kerk, op verzoek van de magistraal (bestuurders) op zondag 1 januari 1775 in gebruik genomen in aanwezigheid van 3000
kerkgangers. Op deze zondag werd voor de eerste keer in alle Friese kerken uit de nieuwe berijming van de psalmen gezongen en werden die (psalmen) van Datheen “voor athoos afgeschaft”.
Ds. Piekenbroek was de voorganger. De dienst duurde van ½ 2 tot 4 uur, waarna er voor genodigden op het stadhuis thee werd geserveerd. Gevolgd door een goede maaltijd. Op 30 april 1776 werd het nieuwe orgel, dat gebouwd was door de befaamde Albertus Hinsz van Groningen. Niet alleen hierom is het orgel van de Grote Kerk bijzonder. Hinz gebruikte bij de bouw edelmetalen. De mijnen waaruit hij toen kon putten, produceren die metalen niet meer. Het bepaalt de kleur en klank en is niet meer “na te maken”.
De Nieuwe Grote kerk", behield de toren van de Oude Hervormde kerk (voorheen Michaelkerk). Dit gebeurde ook bij de bouw van het nieuwe stad/raadhuis. Men liet de Raadhuistoren staan. Er op preikt het beeld van St.Michael. Dit stond op de, gesloopte Westerkerk, op "it Eylant".

DE SLOOP VAN DE VOORMALIGE MICHAELKERK OP ALMENUM
De Nederlands Hervormde Kerk werd na de zelfstandigheidsverklaring van de 7 Provinciën de staatsgodsdienst. Het Katholicisme werd verboden en al haar bezittingen, waaronder kloosters en kerken vervielen aan de staat. Het gevolg was, dat vrijwel alle kloosters werden geplunderd en vernietigd; de monniken raakten verstrooid en eeuwenoude kennis raakte in de vergetelheid. Religieuze kunst werd soms kapotgeslagen en verbrand. Muurschilderen overgekalkt.
De Harlinger Hervormden namen bezit van de eeuwenoude Michaelkerk en noemden hem “de Grote Kerk”. Katholieken werden gedwongen ondergronds te gaan en maakte gebruik van, getolereerde” schuilkerken. Pas aan het einde van de 19e eeuw kregen de katholieken toestemming om een kerk te bouwen. Dit werd de huidige Michaelkerk, aan de Zuiderhaven.
De houten kerk op Almenum was een eenvoudige, houten koorkerk met een geschatte diepte van 30 tot 40 meter. De kerk brandde een aantal malen af, waarop men besloot om een stenen kerk met een toren te bouwen Een geweldige onderneming. De tufstenen moesten uit Duitsland worden ingevoerd, de architecten en vaklieden, moesten worden ingehuurd.
Dit moet zich aan het eind van de 13e of begin 14 eeuw hebben plaatsgevonden. Het gaf deze plek ook een monumentaal karakter. In de volksmond sprak men over “de Dom van Almenum”. Misplaatst, omdat erin Harlingen nooit een aartsbisschop gezeteld was.
De protestanten deden nog meer. Het grote en belangrijke klooster Ludinga-kerk werd met de grond gelijk gemaakt, de gracht gedempt, de manuscripten en bezittingen raakten verstrooid en de terp, waarop het klooster stond werd uiteindelijk in zijn geheel afgegraven en als rijke landbouwgrond verkocht.
In 1771 was de “Grote Kerk” zo bouwvallig geworden dat het gemeentebestuur besloot dat er geen diensten gehouden mochten worden. Men besloot een nieuwe kerk. De grote tufstenen toren bleef staan.
In de zomermaanden van 1771 werd met de sloop begonnen. 500 stenen werden verkocht, terwijl met het andere puin de dijk bij het Midlumer Piepke werd opgehoogd. De stadsbouwmeesters Eelke Jelles en Willem Douwes kregen opdracht een nieuwe kerk in de vorm van het Griekse kruis te ontwerpen. Ook de bekende stucadoor-architect Jacob Otten Husly werd bij de plannen betrokken.
Doordat de nieuwe kerk vanwege zijn kruisvorm afweek van de plattegrond van afgebroken koorkerk. moest er overeenstemming met de eigenaren van de graven, binnen en buiten de kerk, worden bereikt.
Op 25 mei 1772 kon de eerste steen worden gelegd door Jonkheer van Plettenburg, vertegenwoordiger van de prins. De zilveren troffel die hij hierbij gebruikte, moet nog in het Hannemahuis te vinden zijn.
Hoewel het interieur nog in de grondverf stond en het orgel nog niet was aangebracht, werd de kerk, op verzoek van de magistraal (bestuurders) op zondag 1 januari 1775 in gebruik genomen in aanwezigheid van 3000
kerkgangers. Op deze zondag werd voor de eerste keer in alle Friese kerken uit de nieuwe berijming van de psalmen gezongen en werden die (psalmen) van Datheen “voor athoos afgeschaft”.
Ds. Piekenbroek was de voorganger. De dienst duurde van ½ 2 tot 4 uur, waarna er voor genodigden op het stadhuis thee werd geserveerd. Gevolgd door een goede maaltijd. Op 30 april 1776 werd het nieuwe orgel, dat gebouwd was door de befaamde Albertus Hinsz van Groningen. Niet alleen hierom is het orgel van de Grote Kerk bijzonder. Hinz gebruikte bij de bouw edelmetalen. De mijnen waaruit hij toen kon putten, produceren die metalen niet meer. Het bepaalt de kleur en klank en is niet meer “na te maken”.
De Nieuwe Grote kerk", behield de toren van de Oude Hervormde kerk (voorheen Michaelkerk). Dit gebeurde ook bij de bouw van het nieuwe stad/raadhuis. Men liet de Raadhuistoren staan. Er op preikt het beeld van St.Michael. Dit stond op de, gesloopte Westerkerk, op "it Eylant".

SOMETHING TO THINK ABOUT
DE TELOORGANG VAN DE AMAZONE-INDIANEN
De Walapistam wordt met de ondergang bedreigd, wanneer mijnbouwbedrijven toegang tot hun gebied wordt gegeven (ongeveer de grootte van Zwitserland). Deze zoeken naar goud, olie en zeldzame metalen.
Daar zijn wij allemaal afnemer van. Niet alleen in sieraden, maar vooral ook in mobiele telefoons, computers, laptops, elektrische apparaten worden zeldzame metalen gebruikt en verbruikt. Als consumenten jagen we een consumptiespiraal op, waar heel veel geld wordt verdiend aan de handel in zeldzame metalen, omdat we de nieuwste Ipad of Ifone willen bezitten. De mijnen raken uitgeput en de prijzen stijgen. De laatste jaren is een auto een privaat-electronisch domein geworden zodat ook de auto-industrie grootverbruiker van metalen is.
In elk stapje van de consumptie kun je nee zeggen of nu even niet.
Ik draag bijvoorbeeld geen goud, rijd geen auto en heb geen mobiele-telefoon, nooit gehad trouwens. Als meer mensen als consument NEE zeggen, wordt kopen een wapen.

De wegen, die de mijnbouw mogelijk maken, betekenen het einde van het regenwoud. Thuisloze boeren zullen de groene restanten platbranden om te overleven. Vrachtwagens, met kolossale boomstammen of olie, rijden af en aan en er zal geen boom meer staan. En dat allemaal, simpel gezegd, om een gouden wedding-ring, een pratende wasmachine of een telefoon.

donderdag 1 februari 2018


Something to THINK about
Ook Noord-Korea blijft niet verstoken van Christelijke evangelisatie vanuit Thailand (1 uur per week). Noord-Korea kent een eigen religie; een uniek geloof met menselijke goden. Deze worden geprezen en aanbeden op basis van permanente indoctrinatie en propaganda. De huidige leider Kim Jon-un is de derde levende God. Zijn vader en grootvader worden als zijnde nog levend/aanwezig met kolossale beelden vereerd.

De zendelingen zijn hoopvol, want er gebeuren zelfs wonderen naar aanleiding van de uitzendingen.
In een afgelegen dorp in Noord-Korea heerste een dysenterie-epidemie. Alle kinderen leden aan deze fatale, slopende ziekte. Gelukkig had 1 moeder naar de Christelijke uitzending. Zij bad tot God en smeekte Hem haar dochter van de dood te redden.
Het gebed werkte, want de dochter overleeft de ziekte. De overige kinderen komen te overlijden.