woensdag 25 januari 2017In the last 3,500 years in the civilized world, there has been more time collectively that civilizations have been at war than civilizations have had peace time.It was recently calculated that in the last 3,500 years, there has only be a total of 230 years of peace

dinsdag 24 januari 2017

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond, dat de "gezondste" temperatuur 16.7 graden Celsius is. Bij deze temperatuur gaan het minste aantal mensen dood. Dus toch de thermostaat maar een paar graden lager? SiTU HarnsPartij Memo Verenigd Links Feriene/Lofts
afdeling Harlingen
Er waart een spook door Nederland
De naam van het spook is onmacht.
Een zoon is niet in staat de vervuiling van zijn moeder in een verpleegtehuis te voorkomen.
Een ervaringsdeskundige en gemotiveerde staatssecretaris is onmachtig om deze excessen
te voorkomen.

DUIZENDEN AMBTENAREN, BUITENDIENST MEDEWERKERS EN INSPECTEURS ZIEN ONMACHTIG TOE.
Nee dan Defensie. Onder de dynamische leiding van een vrouwelijke minister  participeren marine, luchtmacht en landmacht middels wisselende coalities en onder leiding van de Nato,
in allerlei risicogebieden. Mali, Turkije (patriots), luchtaanvallen in Iraq en piratenpatrouilles in de Indische Oceaan en bij de Bahama's. O ja, de medische hulp aan Afrikaanse landen, die door Ebola zijn getroffen. Een kolossaal Nederlands hospitaalschip bood hulp.
Adekwaat, snel reageren, het beste materiaal (we krijgen nieuwe duikboten!) en goed opgeleid en gemotiveerd personeel. Daar kan Volksgezondheid nog een voorbeeld aan nemen.

woensdag 18 januari 2017

foto van Geralde De Vries-Smeenk.

waar we gemakkelijk aan voorbij gaan:
STRUIKELSTENEN

In december 2011 heeft de vereniging Oud Harlingen, samen met het Centraal Comité 1945 herdenkingsmonumenten gerealiseerd voor de 46 joodse Harlingers, die in de Tweede Wereldoorlog zijn weggevoerd....
De monumenten – “Struikelstenen”- zijn keien van 10x10x10 centimeter met een messing bovenplaat. Daarin worden de naam en geboortedatum gegraveerd en daarnaast de datum van deportatie en de datum en plaats waar het slachtoffer is omgekomen. De Harlinger “stroffelstienen” worden onderdeel van een internationaal project. Er liggen al zo'n 30.000 Struikelstenen in landen als Frankrijk, Polen en Italië. Maar ook dichterbij, bijvoorbeeld in Leeuwarden.
De stenen zijn geplaatst in het trottoir voor de huizen waaruit de joodse bewoners zijn verdreven. Zo blijven de slachtoffers van de oorlog individueel en zichtbaar verbonden met de straat en het huis waarin ze woonden.
In Harlingen gaat het om panden aan de Hoogstraat, Kleine Bredeplaats, Grote Ossenmarkt, Midlumerlaan, Rozengracht, Heiligeweg, Havenplein, Stationsweg, Simon Stijlstraat, Grote Kerkstraat, Schritsen, Rommelhaven en Noorderhaven.

dinsdag 10 januari 2017

GESCHIEDENIS VAN DE STAD HARLINGEN
UITBREIDING

Stadsuitbreidingen vinden meestal plaats in tijden van economische groei. Harlingen kent in zijn geschiedenis twee perioden waarin het, ter bebouwen, gebied belangrijk is toegenomen. In de 20ste eeuw is het stadsgebied vier keer zo groot geworden. Planmatig zijn er nieuwe woonwijken gebouwd, die tenslotte tot een onevenwichtige stad hebben geleid, waar de woonbuurten steeds verder van het oude centrum met zijn voorzieningen af zi...jn komen te liggen.
In de 16e eeuw, toen er ook sprake was van belangrijke economische groei en activiteiten in de stad, is Harlingen ook belangrijk uitgebreid. Voor de toenmalige begrippen was dat een groter uitbreiding die o.a. Het terpdorp Almenum binnen de stadswallen kon brengen, waardoor de stad volledig kon worden ommuurd. Harlingen wordt een vestingstad.
Over deze eerste stadsuitbreiding zijn niet veel exacte gegevens bekend. Wat we weten dat Koning Philips II in 1565 toestemming verleende om 20 hectare grond, grenzend aan de stad van hem te kopen.
We weten uit Caspar di Robles-atlassen dat het gebied rond het Franekereind vol stond met zoutketen. Haaks op het Franekereind, ten noorden en ten zuiden ervan, waren zes “opvaarten” gegraven voor de aanvoer van het ruwe zout. Een aantal van de keten, moest later worden gesloopt om de stadswallen aan te leggen.
Het eerste deel van de zestiende eeuwse stadsuitbreiding, dat wel planmatig zijn aangelegd, kwam ten noorden van de huidige Noorderhaven. Het heette de Noorder Nieuwestad. Het betreft hier het gebied tussen de Noorderhaven, de Oude Ringmuur, de Liemendijk en de Hoogstraat.
PASSIE VOOR HARLINGEN

2112: CRISIS IN HARLINGEN

De “onmogelijke coalitie” in Harns is gesneuveld. De Frisse Wind is vervlogen en de stank van tientallen jaren wanbeheer, bereikt opnieuw ons reukorgaan. Of die stank ooit verdwenen was.

Wat hebben we aan politici en partijen, die in tijden van opperste nood, geen gemeenschappelijke noemer kunnen vinden. Liever barsten, dan buigen op de wind. De jeugd, de gehandicapten, de zwakkeren en de ouderen staan weer in de kou, terwijl juist de gemeente(politiek) zich op deze terreinen dient te profileren.

Het is tijd voor een andere vorm van politiek en van maatschappelijke betrokkenheid. Er is geen gebrek aan betrokkenheid en inzet van de inwoners van onze gemeente, maar ze zijn ondergeschikt gemaakt aan ambitieuze plannen. De Harlinger politiek (en de gemeente) heeft, bij gebrek aan eigen ideeën, zich overgeleverd aan project ontwikkelaars, de Omrin en de havenbaronnen.

Harlingen was ooit een levendige, groene en aantrekkelijke stad en dit dient weer terug te keren. Dat kan door kleinschalige bedrijven te stimuleren en te faciliteren. In plaats daarvan kiest men voor leegstand en bouwpercelen in de binnenstad, die al jaren braak liggen. Laten we er dan maar een tuin van maken.

HARLINGEN

foto van Sebastiaan Margo Posthuma.

maandag 9 januari 2017


DE GESCHIEDENIS VAN HARLINGEN (regio)
VLIEGVELD LEEUWARDEN
OPEN DAG LUCHTMACHT, LEEUWARDEN
...

Hallo Harlingen
Vorige week een boekje gekocht in het Militair Luchtvaart Museum in Soesterberg.
De geschiedenis van vliegveld Leeuwarden.
Het boekje heet: Voor vriend en vijand paraat (ISBN 978 90 5194 384 9).
Dat is een vertaling van het Latijnse "Amicis inimicis promptus".
Het embleem van Vliegveld Leeuwarden.
Met kroontje (trouw aan het vorstenhuis) en Friesche Draeck.
Dit fabeldier schijnt zich ooit in Gaasterland bij het Rode Klif vertoond te hebben.
Op vrijdag 24, zaterdag 25 en zondag 26 juni 1938 waren er openings-festiviteiten.
Toevallig vallen die data dit jaar op de zelfde dagen.
Vanaf augustus 1939 werd er i.v.m. de mobilisatie niet meer gevlogen.
Uiteraard waren de Duitsers zeer geïnteresseerd in het vliegveldje.
Het weiland werd verhard met puin uit het platgebombardeerde centrum van Rotterdam (sic).
Het vliegveld kreeg een militaire bestemming en na de oorlog is dat zo gebleven.

vrijdag 6 januari 2017

THEY ARE COMING BACK. THIS TIME TO STAY
foto van Kevin Huibregt.
foto van Kevin Huibregt.

foto van Kevin Huibregt.

foto van Kevin Huibregt.

foto van Kevin Huibregt.

Zeer geachte Heer Sluiter,In een eerder schrijven hebben wij het gemeentebestuur gecomplimenteerd met het voornemen om Harlingen meer kleur te geven.

We zijn het met dit voornemen eens en wil het ook ondersteunen.

Aangezien Passie voor Harlingen, niet in de huidige raad vertegenwoordigd is, rest ons U persoonlijk te informeren.Onze suggestie: vervangen van de huidige straatnaam- borden in de binnenstad te vervangen door, nog te ontwerpen, aardewerken exemplaren. Te produceren door onze “eigen” aardewerkfabriek.

De huidige borden zijn weinig aantrekkelijk en ook incompleet. In een aantal gevallen zou, op een nog te kiezen wijze, historisch relevante informatie kunnen worden geven.

Harlingen profileert zich zo als wandelstad.In afwachting van een reactie en altijd openstaand voor een gesprek;met vriendelijke groet,SiTU HARNS

HARLINGEN HAVEN. SPIRIT IN THE SKY

foto van Hans van Es.

woensdag 4 januari 2017


Winter in de nieuwe Sovjet-Unie
In het oosten van Oekraïne woedt de oorlog voort. In het vergeten gebied achter de frontlinie hebben pro-Russische separatisten de macht. Er heerst economische malaise en een totalitaire staatscontrole die doet denken aan de Sovjet-Unie.


http://www.verenigdlinks.eu/images/huisstijl/logo.png  www.verenigdlinks.eu
Nieuwsbrief  Verenigd Links   2017 1
Redactie  addystoker@gmail.com
Verenigd Links wenst een ieder een waarde(n)vol  2017. Het afgelopen jaar was voor de fractie in Leeuwarden een zeer merkwaardig jaar. Zo hebben we onder anderen hard gewerkt om meer duidelijkheid te krijgen over de kwestie Caparis en om compensatie te krijgen voor de mensen die daar soms jarenlang te weinig loon hebben gekregen. En juist in deze kwestie heeft het College en de gemeenteraad van Leeuwarden laten zien dat ze heeft  gefaald en nu nog bewust daarover zwijgt.
De Raad van Leeuwarden nam unaniem een motie van Verenigd Links aan om nader onderzoek te doen, een Quick Scan uit te voeren naar de gang van zaken, dus ook het handelen (of niet handelen) van de Leeuwarder wethouders in dezen. Het college weigert deze motie uit te voeren, en de gemeenteraad doet er het zwijgen toe. Conclusie; deze partijen hebben met de motie ingestemd voor de Bühne, de zaak zelf ( en de mensen van Caparis ) interesseren hen niet. Echter met het niet uitvoeren van de motie laadt het college de verdenking op zich dat er iets te verbergen valt.. Verenigd Links zal ook in 2017 doorgaan om de werkelijke feiten boven tafel te krijgen.

Jan van den Hoff; er is in Harlingen sprake van overbelasting
In een brief aan burgemeester en wethouders van Harlingen schrijft Jan van de Hoff dat er in Harlingen sprake is van overbelasting.
L.S,
Als de infrastructurele werken en de bouwprojecten in de komende jaren hun beslag krijgt, verandert Harlingen in een bouwput. De inwoners van Harlingen zullen hier aanmerkelijke hinder van ondervinden. Dat wordt m.i. door u onderschat. Ik stel dan ook voor om voor bovengenoemde projecten een overbelasting in te voeren. De hoogte van dit percentage dient politiek te worden vastgesteld. De opbrengst zou jaarlijks als kerstgratificatie aan de inwoners van Harlingen moeten worden uitgekeerd. Op de bovenstaande wijze worden de lasten op de ingezetenen van onze gemeente afgewenteld. Enige compensatie lijkt Verenigd Links op zijn plaats. Aldus Jan van den Hoff, voorzitter Verenigd Links/Feriene Lofts afdeling Harlingen.
2.
Valse start SAM Waadhoeke
Verenigd Links was eerder betrokken bij de voorbereidingen voor de oprichting van SAM Waadhoeke, een lokaal samenwerkingsverband van PVDA, D66, GroenLinks, SAM en werkgroep het Bildt in de nieuw te vormen gemeente Waadhoeke. We deden actief mee aan een brainstormende vergadering in Marssum en de voorzitter van deze vergadering merkte toen op dat bij de oprichting van de nieuwe partij in November 2016 ook Verenigd Links zou worden betrokken. Die belofte is men echter niet nagekomen, en dat vinden wij teleurstellend, immers het uitgangspunt om op Links zo samen te werken past uitstekend bij Verenigd Links, de naam zegt het al.
Ook hebben wij ons als Verenigd Links in deze gemeenten afgelopen zomer bewust niet afzonderlijk geprofileerd immers straks zou er SAM Waahoeke zijn, wij voelen ons nu aan het lijntje gehouden en wij zullen ons de komende tijd in het gebied van de Waadhoeke dan ook zeker laten horen. We zijn nu eenmaal kritisch en zullen dat ook de komende tijd laten blijken, ook in de richting van SAM Waadhoeke, immers wanneer een partij al voor en bij de oprichting beloften breekt dan belooft dat niet veel goeds voor de toekomst.

Opstap tarief WMO vervoer
Er wordt in Leeuwarden bij het WMO vervoer een opstap tarief van 1 euro gevraagd bovenop het tarief dat er al is. Als Verenigd Links ontvangen we meldingen dat dit voor nogal wat mensen teveel gevraagd is. En de gevolgen daarvan kunnen groot zijn. Vooral het vooruitzicht dat mensen door deze maatregel in het isolement raken. Dat ze gedwongen thuis blijven zitten, en niet meer mee kunnen doen in deze samenleving, zoiets is toch niet acceptabel?
Wij mogen met elkaar toch verwachten dat mensen die hierdoor in de knel komen gecompenseerd worden.? de gemeente Leeuwarden neemt als uitgangspunt dat de uitgaven voor de WMO gelijk moeten zijn aan het budget dat de gemeente van het Rijk ontvangt. We weten ook dat er dan weinig sociaal beleid overblijft, immers een ieder weet dat de drie decentralisaties alleen bedoeld zijn om te bezuinigen. De rekenmeesters zijn weer eens de baas in Nederland. Het college in Leeuwarden stelt voor om ook hier zo snel mogelijk de uitgaven in de keurslijf te wringen. Verenigd Links heeft gevraagd om te voorkomen dat dan juist de mensen met het minste geld opdraaien voor deze bezuinigingen, het lijkt er echter op dat dit wel gaat gebeuren. En dan zullen er meer maatregelen komen waarbij de koude rekensom het hoogste goed is..3.
Oproep aan de gemeenteraad van Harlingen
Als onderwijzer en pedagoog nodig ik U uit tot een gemeenschappelijke inspanning ter verbetering van de scholing, vorming en onderwijs voor onze jeugd. Ondanks alle inspanningen is er sprake van verschraling van het onderwijs en vormingsaanbod. Met verschraling bedoel ik niet het enorme aanbod van vormen van afleiding. Quality time hoogwaardig aanbod ( docenten en materieel) en individuele begeleiding worden schaars of zijn slechts beschikbaar voor enkelen.
Ik wil u herinneren aan de wijsheid: wie een jaar vooruit denkt, plant zaden. Wie tien jaar vooruit denkt, plant een boom. Wie honderd jaar vooruit denkt, biedt zijn jeugd optimaal onderwijs.
Het water staat onze jongeren tot aan de lippen en een periode van hoge jeugdwerkloosheid is aangebroken. Een diploma is al lang geen garantie meer voor werk. Er is dringend behoefte aan een Deltaplan voor onze jeugd.
Ik hoop, dat ik hiermee de aandacht heb kunnen richten op deze ontwikkeling. Ik verwacht dan ook, dat op basis hiervan een brede aanpak kan worden ontwikkeld. De herbouw van de molen de Bazuin als leerwerkproject ( voor oud en jong) zou hier prima binnen passen.
In afwachting een reactie Uwerzijds, verblijf ik,
Jan van den Hoff voorzitter Verenigd Links-Feriene Lofts afdeling Harlingen/Harns.

Vrijwilligerswerk, doel op zich?

Op de website van Movisie verscheen een vraaggesprek met Willem- Jan de Gast, adviseur vrijwillige inzet bij Movisie. De Gast wijst erop dat in zijn visie vrijwilligerscentrales zich opnieuw moeten positioneren in een veranderend werkveld. Er wordt opgeroepen om je als vrijwilligerscentrale in ieder geval niet af te zetten tegen nieuwe initiatieven die vergelijkbare diensten aanbieden als de vrijwilligerscentrales. De Gast stelt dat vrijwilligerscentrales kunnen blijven scoren o.a. door het promoten van het perspectief als doel op zich. Gemeenten en welzijnsorganisaties zien vrijwilligerswerk vaak als instrument om ondersteuning te bieden in de zorg. Een dergelijke instrumentele benadering doet vrijwillige inzet veel te kort en werkt contraproductief zo stelt Willem-Jan de Gast.

4.
Verder is het advies om als centrale vooral geld te vragen aan opdrachtgevers. De financiële basis moet worden verbreed. En zo wordt niet alleen het vrijwilligerswerk , maar ook de vrijwilligerscentrale een doel op zich.
In de visie van Verenigd Links is vrijwilligerswerk te onderscheiden in zuiver vrijwilligerswerk en in besmet vrijwilligerswerk. We weten allemaal dat er veel vrijwilligerswerk gedaan wordt vanuit zuivere, idealistische motieven en betrokkenheid. En dat is prima, dat is zeer te prijzen. Er is ook besmet vrijwilligerswerk, werk dat noodzakelijk is geworden omdat de overheid het nu eenmaal vertikt om er nog langer voor te betalen, werkt dat doelbewust is of wordt wegbezuinigd. Dat vrijwilligerswerk heeft banen gekost of kost banen. De vrijwilligers die het nu doen worden gebruikt om geld te besparen. Er is vaak sprake van werkverdringing en mensen die als gevolg daarvan in de bijstand raken worden vervolgens verplicht iets terug te doen voor hun uitkering. Ze worden uitgebuit door de rekenmeesters in dit land.
Jazeker, Movisie, dit werkt contraproductief, dat snappen jullie wel, jullie willen dat niet al te duidelijk benoemen, daarom doen wij als Verenigd Links dat maar even… En een vrijwilligerscentrale als doel op zich is een onzuivere situatie, maatregelen verzinnen om de eigen werksoort in stand te houden, zonder te wijzen naar de tekortkomingen van dit beleid is ook niet echt fraai.

maandag 2 januari 2017

HARLINGEN


foto van Situ Harns.

Aan
de Burgemeester en wethouders
van de gemeente Harlingen.

Betreft OVERLASTBELASTING

L.S.,

als de infrastructurele werken en de bouwprojecten in de komende jaren hun beslag krijgen, verandert Harlingen in een
bouwput.
De inwoners van Harlingen zullen hier aanmerkelijke hinder van ondervinden.

Dit is m.i. onterecht.

Ik stel dan ook voor om voor bovengenoemde projecten een
OVERLASTBELASTING
in te voeren.
De hoogte van dit percentage dient politiek te worden vastgesteld.
De opbrengst zou jaarlijks als kerstgratificatie aan de inwoners van de gemeente Harlingen moeten worden uitgekeerd.
Op de bestaande wijze worden de lasten op de ingezetenen van onze gemeente afgewenteld. Enige compensatie lijkt me op zijn plaats.

Hoogachtend,

STOP VERLOEDERING NEDERLANDSE TAAL 
AAN

de Minister van Onderwijs

's Gravenhaghe

Onze Nederlandse taal staat aan allerlei kanten onder druk. Dit baart mij zorgen. Een deel van dit vervuilingsproces wordt veroorzaakt door de spellingcorrectie op de tekstverwerkingsprogramma's van Microsoft. Hierin wemelt het van DE fouten, grammaticale onzin en bizarre synoniemen. De gevolgen zijn evident.
Ik heb hierover Microsoft aangeschreven, zonder resultaat. Het ministerie van Onderwijs erkende het probleem, maar, schreef minister Plasterk, dat hij dit niet tot zijn taak rekende en verwees me weer naar Microsoft.
Pogingen die organisatie te bereiken, stranden en op mijn brieven/mails wordt niet gereageerd.
 Ik hoop, dat naar aanleiding van deze mail, Uw interesse is gewekt en deze sluipmoordenaar, politiek en beleidsmatig aan wilt (laten) pakken. Een individu lukt dit niet.
U heeft in ieder geval mij en alle docenten Nederlands aan Uw kant.