zaterdag 7 april 2018

Het BOEK DER BOEKEN:

DE 10 GEBODENGij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben
Gij zult geen gesneden beeld maken
Gij zult de naam van de Here, uw God niet ijdel gebruiken
Gedenk de sabbatdag
Eer uw vader en uw moeder
Gij zult niet doodslaan
Gij zult niet echtbreken
Gij zult niet stelen
Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste
Gij zult niet begeren uw's naasten huis, noch iets dat van uw naaste is
Exodus 20: 3-17
/~nieuws/pics/10geb.jpg
De Tien Geboden zijn in twee groepen te verdelen. De eerste vier
bepalen de omgang met de Here God, de overige zes richten zich op
de sociale organisatie van de Israëlitische stammen. Mozes had
echter nog veel meer boodschappen van de Heer meegekregen.
Voorschriften inzake de eredienst, Rechten der Hebreeuwse slaven,
Voorschriften voor de Hulpbehoevenden, Voorschriften voor de
verhouding tot de Here. Het volk van Moses zegt eenstemmig ja
tegen de geboden en de voorwaarden.”Alles wat de Here
gesproken heeft zullen wij doe en daarnaar zullen wij horen.
Toen nam Mozes het bloed en sprengde het bloed op het volk en
hij zeide: Zie, het bloed van het verbond dat de Here met U sluit,
op grond van al deze woorden.” Mozes beklom met zijn broer
Aäron, Nadab, Abihu en zeventig stamoudsten de berg Sinaï en zij
aanschouwen de God van Israël. God roept Mozes tot zich. Hij geeft
hem de stenen tafelen, de wet en het gebod. Zijn opdracht is om
deze aan het volk te onderwijzen. Mozes betreedt de top van de
berg, die in wolken wordt gehuld. Het volk en de stamoudsten
aanschouwen “deze heerlijkheids Gods” op een veilige afstand.
Mozes blijft veertig dagen en veertig nachten op de berg.
In de beschrijving van de Tien Geboden wordt veel aandacht besteed
aan de sabbat en de heiliging daarvan. Voor de Joden en de

Moslimwereld is dat de periode van vrijdagavond tot zaterdagavond.
Deze dag is met speciale regels omgeven. Joden werken op die dag
beslist niet. De Rooms-Katholieke Kerk is daar bewust van
afgeweken en heeft voor de zondag gekozen. Volgens sommigen
komt de verdeeldheid van de wereld voort uit deze tweedeling. De
kracht van het gebed wordt verminderd en verspreid over twee
dagen. Bidden levert daarom niet de benodigde bijdrage aan de
stabiliserende en mobiliserend kracht van God.

 
A_52536, 19-11-2004, 11:54,  8C, 8000x6832 (0+1910), 100%, AHM_s

Geen opmerkingen:

Een reactie posten